• REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZŁOCZEWIE

    ZADANIA ŚWIETLICY

     1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

     2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

    3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

    4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

    5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

    6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

    7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

    ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

    1.  Do świetlicy przyjmuje się:  dzieci z klas I-VIII, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas  pracy rodziców, dowozy oraz innych okoliczności.

    2.  W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii i innych, planowych zajęć edukacyjnych.

    3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

    4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7:00 – 16:20.

    5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.

    6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. W świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

    7.  Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.

    8. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

     

    WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

    2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

    3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

    4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne szkody spowodowane przez ucznia odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

    5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.

    6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

    7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej.

    9. Dziecko poniżej 8 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).  Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy (stosowne oświadczenie rodzica/opiekuna).

    10. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe, pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.

    11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.

    12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany pedagog szkolny, dyrektor szkoły lub w szczególnych przypadkach policja.

    13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy                 o odbiorze dziecka ze świetlicy.

    14. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed szkołą. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

    15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

    16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

    17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.

    18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

    19. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.

    20. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

    21. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się          z Regulaminem Świetlicy.

     

    PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

    1. UCZEŃ MA PRAWO DO:

    a) respektowania swoich praw i obowiązków;

    b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

    c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

    d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

    e) życzliwego, podmiotowego traktowania;

    f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

    g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

    h) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego  i psychicznego);

    i) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

    j) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;

    k) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

    2. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

    a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu   w    świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;

    b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

    c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

    d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

    e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;

    f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

    g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

    h) zachowywać się kulturalnie.

     

     

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W OKRESIE PANDEMII

    1. Przed wejściem do świetlicy szkolnej uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk znajduje się w toaletach i przy zasobnikach z płynem dezynfekującym.

    2. Sale świetlicowe są często wietrzone.

    3. W świetlicy uczeń korzysta z własnych przyborów i nie udostępnia ich innym uczniom.

    4. Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze i dydaktyczne odbywają się w świetlicy szkolnej.  W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia organizowane są na świeżym powietrzu. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

    5.Uczniowie w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny ( uczniowie nie dzielą się jedzeniem).

    6. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy.

     7.Uczniowie mogą być odbierani przez rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione,  z zachowaniem minimum 1.5 m odstępu od innych osób przebywających w szkole. Osoby odbierające mają obowiązek zakrywania ust i nosa.