•  Klauzula Informacyjna

                Zgodnie z art.13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO) informujemy:

    1. Administratorem danych dzieci, rodziców (opiekunów prawnych)  pracowników placówki  jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6, 98-270 Złoczew reprezentowany przez p. dyr. Annę  Jagieła.

    2. Inspektorem ochrony danych jest p. Lidia Gajda z którą skontaktować się można tel. 438202330 lub przez spzloczew@autograf.pl.

    3. Dane będą przetwarzane :

    - w celu realizacji zadań szkoły na rzecz uczniów wymagających  Pana/Pani zgody ( podstawa art.6 ust.1 lit. a  RODO). Zgodę może Pan/Pani wyrazić lub odmówić jej wyrażenia

    - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit b, art.9 ust.2 lit. c,e,f,h , art. 10 RODO)

    - w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  (podstawa art. 6 ust.1 lit.e, art.9 ust. 2 lit.g.h.j RODO)

    - w celu wykonania umowy, której stroną są Pan/Pani lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądaniem przed zawarciem umowy ( podstawa art. 6 ust.1 lit. b RODO).

    4. Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Złoczewie, podmiot sprawujący opiekę zdrowotną (NZOZ „Doktor Rodzinny” lek. med. Elżbieta Werner – Kubicka ul. Ogrodowa17, 98-270 Złoczew) oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

    5. Pana/Pani dane nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisie prawa.

    6. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres edukacji/zatrudnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złoczewie przez okres  wymagany przez Prawo Oświatowe i umowę o systemie oświaty.

    7. Zgodnie  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Panu/Pani :

    - prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania

    - prawo do usunięcia danych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku

    - wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

    - prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    - prawo do wniesienia sprzeciwu

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres ul. Stawki 2,00-192 Warszawa).

    8. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złoczewie stosuje na swoim terenie monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w trosce o dbałość mienia szkoły.

    9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

    10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.