• Regulamin stołówki szkolnej

     w  budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

     przy ul. Burzenińskiej 4/6 w Złoczewie

      

      

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
     2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

     § 1

     Postanowienia ogólne

     1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
     2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
      1. dla uczniów oddziału przedszkolnego podczas dwóch przerw śniadaniowych, dwóch przerw obiadowych i przerwy na podwieczorek.
      2. dla uczniów szkoły podstawowej podczas trzech przerw śniadaniowych i  trzech przerw obiadowych.
     3. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, do kina, na basen itp. posiłki wydaje się w godzinach dogodnych, ustalonych wcześniej z pracownikami kuchni.
     4. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis oraz ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej zamieszczone są na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz  na stronie internetowej szkoły.

      

     § 2

     Uprawnienia do korzystania ze stołówki

     1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

     1.1 Uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

     1.2 Uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS – u  oraz innych sponsorów.

     1.3 Korzystanie przez uczniów z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej wymaga od ich rodzica /opiekuna prawnego złożenia deklaracji ,(załącznik nr 3,4)z zaznaczeniem okresu i rodzaju posiłku, przez jaki dziecko będzie korzystało z żywienia w szkolnej stołówce.

     1.4 Pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej.

     1.5 Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz członkowie rodzin pracowników szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

     1.6 W przypadku ucznia uczulonego na produkty spożywcze, rodzic wypełnia oświadczenie, wskazując na jakie alergeny uczeń jest uczulony. (Załącznik Nr 5)

     1.7​​​​​​​ Rezygnacja z dalszego korzystania przez ucznia z posiłków w stołówce należy zgłosić do intendenta najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego następuje rezygnacja.

      

     § 3

     Ustalenie wysokości opłat za posiłki

     1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
      1. Opłata za śniadanie – 1,50 zł
      2. Opłata za obiad jednodaniowy dla ucznia – 2,80 zł
      3. Opłata za obiad jednodaniowy dla pracownika – 3,80 zł
      4. Opłata za podwieczorek – 1,00 zł
     2. Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu
      z organem prowadzącym szkołę. 
     3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

      

     § 4

     Wnoszenie opłat za posiłki

     1. Opłata za posiłki dokonywana jest z góry, za cały miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w formie przelewu na konto szkoły:

     ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ MIAST ZŁOCZEW

     NR KONTA: 35 9256 0004 0040 0161 2000 0020

     Tytułem: wpłata za wyżywienie / imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

     1. Opłatę za korzystanie z posiłków stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i ilości dni żywienia w danym miesiącu.
     2. Osobom, które zalegają z opłatami za posiłki, szkoła może odmówić wydawania posiłków do czasu uregulowania powstałych zaległości.
     3. Aktualne informacje o wysokości opłat za posiłki na dany miesiąc będą wywieszone na tablicy informacyjnej przy wejściach do szkoły oraz na informacji w formie pisemnej podanej uczniowi szkoły przez intendenta w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. 
     4. Wpłaty powinny być zgodne z podanymi kwotami, nie należy ich zaokrąglać.

      

     § 5

     Zwroty za niewykorzystane posiłki

     1. Pomniejszenie kosztów za dany miesiąc może nastąpić w sytuacji nieobecności dziecka w szkole lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej, trwającej powyżej 3 dni,
      o ile zostanie ona wcześniej zgłoszona intendentowi. Nieobecności do odliczenia można zgłaszać pod nr tel. 43 820 23 30.
     2. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
     3. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone.

      

     § 6

     Zasady zachowania na stołówce

     1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
     2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
     3. W stołówce obowiązuje cisza.
     4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
     5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
     6. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
     7. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.
     8. Posiłki spożywane są w stołówce szkolnej, tylko przez osoby mające wykupione wyżywienie.
     9. Uczeń ma obowiązek noszenia kartek obiadowych, które są wydawane  na początku każdego miesiąca przez nauczyciela świetlicy.

      

     § 7

     Postanowienia końcowe

     1. O wszystkich sprawach związanych z organizacja pracy stołówki decyduje dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złoczewie.
     2. Korzystanie ze stołówki szkolnej oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu.
     3. Uczniowie i pracownicy szkoły korzystający ze stołówki mają prawo zgłaszać dyrektorowi szkoły uwagi związane z funkcjonowaniem stołówki oraz kuchni szkolnej.

      

      

     Regulamin wchodzi w życie z dniem – 1 września 2020 r.