• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     Dostępność cyfrowa

     Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złoczewie (Publiczne Przedszkole w Złoczewie i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spzloczew.edupage.org oraz https://ppzloczew.szkolnastrona.pl/

     Data publikacji i aktualizacji

     Data uruchomienia strony szkoły: 01.01.2019 r.

     Data uruchomienia strony przedszkola: 01.01.2011 r. 
     Data aktualizacji: 19.04.2021 r. 

     Strona internetowa jest zgodna w części z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Niezgodności mogą wynikać z faktu, iż:

       • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
       • niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i nie są dostępne cyfrowo w całości;
       • niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów;
       • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
       • nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone na polski język migowy;
       • nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”.


     Wyłączenia mogą wynikać z faktu, iż:

       • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
       • treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Złoczewie opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
       • strona nie została jeszcze przebudowana, ponieważ niosłoby to za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla Zespołu.

      

     Podmiot publiczny zapewnia, że na bieżąco, w ramach dostępnych środków i zasobów, będzie dostosowywał stronę do pełnej zgodności z ustawą. 

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

     Osobą kontaktową jest Dorota Walczak (szkoła, e-mail: spzloczew.dwalczak@gmail.com) i Ewelina Radwańska (przedszkole, e-mail: radwanski@op.pl) Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 43 8202330. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zloczew.zsp@gmail.com

      

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Wójta Gminy Burzenin. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

      

     Dostępność architektoniczna

     Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Złoczewie (Publiczne Przedszkole w Złoczewie i Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Złoczewie), ul. Burzenińska 4/6, 98–270 Złoczew.

     • Do budynku prowadzi sześć wejść: pierwsze od ul. Burzenińskiej 4/6, drugie wejście boczne od ul. Burzenińskiej (do szatni przedszkola), trzecie wejście od szczytu sali gimnastycznej, czwarte wejście od ul. Szkolnej 18, piąte wejście na dziedzińcu szkolnym (pod filarami po prawej stronie), szóste wejście na dziedzińcu szkolnym (pod filarami po lewej stronie).
     • Budynki są dwupiętrowe do użytku interesantów.
     • Do wejść prowadzą chodniki.
     • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzająco – dźwiękowego osób niewidomych i słabo widzących.
     • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
     • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Burzenińskiej, budynek przy ul. Szkolnej dostępny jest w całości dla osób na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przemieszczania się na platformie.
     • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 18.
     • Przed budynkami nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
     • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
     • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

      

      

     Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw (udostępniany  przez organ prowadzący). W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres zloczew.zsp@gmail.com na nr 438202330, osobiście w sekretariacie szkoły, drogą pocztową na adres:. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złoczewie, ul. Burzenińska 4/6, 98-270 Złoczew.

      

     Koordynator do spraw dostępności

     Koordynatorem do spraw dostępności w Zespole Szkół w Złoczewie jest pani Anna Jagieła - dyrektor Zespołu Szkół w Złoczewie. Kontakt e-mail: zloczew.zsp@gmail.com