• Regulamin Rady Rodziców

    • Rozdział I
     POSTANOWIENIA WSTĘPNE

     § 1

     Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe

     2. Statut  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie

      

     § 2

     Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

       1. Rodzice – ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły
       2. Rada Rodziców – zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów, w jej skład wchodzą osoby reprezentujące Rady Oddziałowe (tzw. „Jedynki”)
       3. Rada Oddziałowa – Klasowe rady rodziców tzw. „Trójki klasowe”
       4. Szkoła – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie
       5. Organy Szkoły – Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski
       6. Głosowanie jawne – głosowanie poprzez  podniesienie rąk
       7. Głosowanie tajne – głosowanie przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną za pomocą kart do głosowania, przygotowanych przez sekretarza.

      

     § 3

     Niniejszy regulamin ustala cele i zadania Rady Rodziców, strukturę i zasady wyboru jej przedstawicieli, tryb podejmowania uchwał, a także jej kompetencje i zasady działania. Reguluje zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy.

      

     § 4

     1. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

     2. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole.

     3. Radę stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych.

     4. Kadencja Rady trwa jeden rok tj. od września do dnia 30 września następnego roku.

      1.  

      

      

      

     Rozdział II
     CELE, KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW

     § 5

     1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

     § 6

     1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy-Prawo oświatowe, ustawy-Karta Nauczyciela
      i aktów wykonawczych wydanych do tych ustaw a także Statut Szkoły.
     2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
     1. uchwalanie w porozumieniu z radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
     2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
     3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły,
     4. wybór przedstawicieli do Rady Szkoły, komisji oraz innych gremiów, w których przepisy oświatowe przewidują udział przedstawicieli rodziców Szkoły,
     5. występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
     6. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
     7. zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Rady, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
     8. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły,
     9. powoływanie stałych lub doraźnych komisji rady dla wykonania określonych zadań,
     10. uchwalanie regulaminu swojej działalności,
     11. występowanie do Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
     12. inne zadania wynikające z przepisów prawa

     § 7

     Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

     1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
     2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
     3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły,
     4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
     5. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy
     6. podejmowanie innych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      

     Rozdział III
     Struktura i zasady wyboru Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

     § 8

     1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Termin tego zebrania w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
     2. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
     3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału z określeniem przewodniczącego tzw.”Jedynki”
     4. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
     5. W  wyborach do Rady Oddziałowej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
     6. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych zwykłą większością głosów, przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału z nieograniczonej liczby kandydatów.
     7. Członkowie Rady Oddziałowej niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
     8. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania.
     9. W szczególnych przypadkach Rada Rodziców może zwrócić się do wychowawcy danego oddziału o zmianę Przewodniczącego. Wybór nowego przewodniczącego odbywa się na zasadach opisanych w pkt.2-6.

     § 9

     1. Rada na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym:
     • przewodniczącego,
     • wiceprzewodniczącego,
     • sekretarza,
     • skarbnika
     • członka,
      którzy stanowią jej Prezydium. Pierwsze zebranie Rady otwiera i do chwili wyborów przewodniczącego, prowadzi przewodniczący Rady z poprzedniej kadencji. Do Prezydium  nie mogą być wybierani członkowie Rady, którzy wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej.
     1. Komisja Rewizyjna to organ kontrolny Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Członkowie Komisji na pierwszym zebraniu wybierają przewodniczącego. Pracami kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny wybrany członek Komisji.
     2. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
     3. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
     4. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. Zebranie, podczas którego dokonuje się odwołania członków Rady prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania.
     5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
     6. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów.

     § 10

     1. Rada działa poprzez zebrania oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
     2. Zebranie zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
     3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady Rodziców w  sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 4 dni przed planowanym terminem zebrania.
     4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej jeden  dzień przed terminem zebrania.
     5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek jednej z Rad Oddziałowych  lub Dyrektora Szkoły.
     6. Terminy zebrań, o których mowa w ust.2-5,stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Oddziałowych.
     7. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
     8. Z zebrania sekretarz lub osoba wyznaczona w jego zastępstwie sporządza protokół i listę obecności.

      

     Rozdział IV
     Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

     § 11

     1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu, w głosowaniu jawnym. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
     2. Listę uczestników zebrania danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
     3. Uchwały są protokołowane w formie załącznika do protokołu z danego zebrania Rady. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.
     4. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Rady tj. protokoły wraz z listami obecności                 i uchwały odpowiada sekretarz. W przypadku nieobecności sekretarza na zebraniu Przewodniczący lub Zastępca wyznaczają osobę odpowiedzialną za w/w dokumentację.

      

     Rozdział V
     Zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

     § 12

     1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
     2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
     1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami,  w tym gospodarką finansową Rady,
     2. realizacja preliminarza Rady,
     3. wykonywanie uchwał Rady,
     4. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Oddziałowych,
     5. koordynowanie prac Rad Oddziałowych,
     6. nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
     7. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
     1. Prezydium reprezentuje Radę wobec Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
     2. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium – przewodniczący lub jego zastępca oraz skarbnik.

     § 13

     1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
     2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
     1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
     2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
     3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
     4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
     1. Członkowie zespołu kontrolującego maja prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępniać wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
     2. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.
      W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

     § 14

     1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
     2. Członkowie Prezydium wykonują pracę nieodpłatnie. Szczegółowy zakres ich zadań
      i obowiązków określa § 17.
     3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

     § 15

     1. Rada, Komisja Rewizyjna i  Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane w czasie zebrań czynności w formie protokołu.
     2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
     3. Rada raz w roku sporządza pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją
      o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie to sporządza przewodniczący lub jego zastępca.

     § 16

     1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora
      i innych organów Szkoły.
     2. Do zadań Rady Oddziałowej należy:
     1. realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,
     2. prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,
     3. występowanie z wnioskami,  w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy
      i dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium
     4. informowanie  rodziców uczniów danego oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium,
      a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
     1. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

     § 17

     1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
      1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
      2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
      3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
      4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
      5. opracowanie wspólnie z członkami Prezydium projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
      6. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
      7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
      8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
      9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
      10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.
      11. składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
      12. opracowanie i przedstawienie sprawozdania ogólnego z działalności rady na koniec kadencji
     2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
     3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
      1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
      2. opracowanie wspólnie z pozostałymi członkami Prezydium harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
      3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
      4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
      5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
     4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
      1. prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
      2. wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
      3. opracowanie preliminarza
      4. składanie okresowych sprawozdań z działalności finansowej Rady
      5. opracowanie i przedstawienie sprawozdania finansowego na koniec kadencji

     § 18

     1. i obowiązki członka Rady Rodziców:
     1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
     1. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
     2. składania wniosków i projektów uchwał,
     3. udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
     1. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
     1. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
     2. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
     3. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
     4. zapewnienia zastępstwa w przypadku swojej nieobecności na zebraniu Rady
     1. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem  i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

      

      

     Rozdział VI
     Zasady  gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady Rodziców

     § 19

     1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:
     • z dobrowolnych składek rodziców,
     • z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji, do których zwróci się Prezydium,
     • z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę dla rodziców i mieszkańców środowiska Szkoły,
     • z innych źródeł.
     1. Fundusze, o których mowa w ust.1, mogą być wydatkowane na: 

     -     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

     -     dofinansowanie szkolnych olimpiad i konkursów  przedmiotowych, sportowych itp.

     -     nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,

     -     częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek

     -    wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości

     -     podróże służbowe przedstawicieli Rady Rodziców,

     -     zakup środków dydaktycznych,

     -     finansowanie własnych projektów Rady Rodziców

     -     inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

     -     dofinansowanie działalności statutowej szkoły

      

     1. W przypadku darowizn sposób wydatkowania  środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń, czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
     2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszy rady mogą składać:
     1. Dyrektor Szkoły,
     2. Rady Oddziałowe,
     3. Rada Szkoły;
     4. Samorząd Uczniowski.

      

     § 20

     1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodziców klasy. Propozycję składki dla całej Szkoły przedstawia Prezydium. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
     2. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców,  Rada może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców ze względu na ich sytuację materialną. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.


     § 21

     1. Podstawę działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać
      z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
     2. W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi.
     3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
     4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza Rady Rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez Prezydium.
     5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”
     6. Na ostatnim zebraniu ogólnym w danym roku szkolnym Skarbnik Rady przedstawia sprawozdanie z wydatkowania funduszy Rady.

     Rozdział VIII
     Obsługa księgowo-finansowa środków finansowych Rady Rodziców

     § 22

     1. Obsługą księgowo – finansową funduszy Rady, prowadzeniem księgowości zajmuje się Skarbnik.
     2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów, określając osoby upoważnione do jego obsługi.
     3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

     Rozdział IX
     Postanowienia końcowe

     § 23

     1. W celu  wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Rada zaprasza na swoje zebrania, a Prezydium na swoje zebrania regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów  Szkoły.
     2. Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie
     3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie
      z obowiązującymi przepisami.


     § 24

     Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Oddziałowych.


     § 25

     Traci moc dotychczasowy Regulamin  Rady Rodziców.


     § 26

     Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 29 IX 2017 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.